Värdegrund för föreningen M/S Atene

FÖRENINGEN M/S ATENE är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som vilar på en tydlig värdegrund. Denna värdegrund ska ligga som Föreningens och medlemmarnas rättesnöre för hur vi bemöter våra besättningar, medlemmar och samarbetspartners av alla kategorier, hur vi agerar och hur vi fattar beslut. 

Som aktiv medlem* inom Föreningen Atene förväntas vi alla ställa oss frågan hur vårt agerande överensstämmer med vår värdegrund. Denna policy är därför ett verktyg som bidrar till att driva verksamheten framåt och som genom sin tydlighet hjälper oss att agera professionellt. Värdegrunden utgörs av fyra delar. Dessa är synsätt, ambition, användning och förebyggande arbete

Värdeordet synsätt har särskild betoning på demokrati, jämställdhet, mångfald, tillgänglighet samt alla människors lika värde. Detta innebär att vi vill bidra till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat av humanistiska värderingar och ett intresse för gårdagens, dagens och morgondagens mångfald av uttryck. Det innebär att vi vill bidra till den samhällsutveckling som skapar social gemenskap, ett samhälle där alla känner sig inkluderade och välkomna. Det innebär att vi tar avstånd från all diskriminering avseende kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Värdeordet ambition är att ständigt förbättra vad vi kan göra så att alla känner sig välkomnade, inkluderade och engagerade i vår verksamhet. Vi vill vara tillgängliga för alla och vi vill att verksamheten ska spegla och präglas av samhällets mångfald. Det innebär att vi planerar vår verksamhet med utgångspunkt i att vi är relevanta för alla mål- och åldersgrupper i hela samhället. Det innebär att alla ska känna sig bekväma, trygga och säkra i våra miljöer och att vi aldrig agerar på ett sätt som utsätter besättningar, medlemmar, besökare eller samarbetsparter för en säkerhetsrisk. Det innebär också att vi har mod och vågar ta ställning i frågor som rör alla människors lika värde. 

Värdegrund användning ska ligga till grund för hur vi ska agera. Om en aktiv medlem är osäker på vilken betydelse värdegrunden har i ett enskilt fall, ska denne i första hand kontakta närmaste ledare för den aktivitet som avses. I samverkan med och i affärsrelationer, ska Föreningen inte ha förbindelse med part eller representant för part vars värderingar står i strid med Föreningens värdegrund. Detta förhindrar oss inte att ta initiativ till eller medverka i arbeten som inkluderar eller kan inkludera att föra dialog med sådan part. 

Värdeordet förebyggande arbete. En policy som bygger på en tydlig värdegrund måste hållas levande och diskuteras i det vardagliga arbetet. Föreningen M/S Atenes styrelse har det yttersta ansvaret i detta, men det är också varje aktiv medlems skyldighet att känna till Föreningens värdegrund. I verksamhetsplaneringen ska alltid beaktas hur vi kan förbättra utvecklingsområden som rör demokrati, jämställdhet, mångfald, tillgänglighet och allas lika värde. 

Värdegrundspolicy Antagen av Föreningens M/S Atenes styrelse 2018-03-13.

Med aktiv medlem menar vi anställda av föreningen samt varje medlem som är engagerad i föreningens verksamhet